Tag : Petung Panca Suda, Perhitungan Baik Buruknya Pernikahan, Petung Panca Suda

Petung Panca Suda
Gambar : Pernikahan 2 insan

Petung Panca Suda kanggo meruhi ala lan becike jejodhohane wong lanang lan wong wadon. Petung iki dijupukake saka neptune dina 7 (pitu) lan pasaran 5 (lima).

Neptune Dina

1. Senen : neptune 4

2. Selasa : neptune 3

3. Rebu : neptune 7

4. Kemis : neptune 8

5. Jum’at : neptune 6

6. Sabtu : neptune 9

7. Minggu : neptune 5

Neptune Pasaran

1. Pahing : neptune 9

2. Pon : neptune 7

3. Wage : neptune 4

4. Kliwon : neptune 8

5. Legi : neptune 5

Dene carane ngetung mangkene :

Neptune dina lan pasaran laire sing lanang dijumlah kao neptune dina lan pasaran laire sing wadon. Sakwise dijumlah terus kasuda nganggo 10 sisane utawa turahe ora kena luwih saka 7. Yen turahe luwih saka 7 jumlah neptu mau kasuda nganggo 7

Tuladhane :

– Jokowi laire Kemis Pahing, neptune (8+9)

– Iriana laire Jum’at Kliwon, neptune (6+8)

– Jumlah neptune = (8+9) + (6+8) = 17+14 = 31

– Yen kasuda 10 (sepuluh) = 31-(10×3) ——> sisane 1

Petung iki tiba 1 yaiku tiba : Wasesa Segara

Tuladha liya :

– SBY laire Rebo Pon, neptune (7+7)

– Ani laire Sabtu Legi, neptune (9+5)

– Jumlah neptune : (7+7) + (9+5) = 14 + 14 = 28

– Yen kasuda 10 = 28 – (10×2) ——> sisane = 8

– Kudune sisane ora kena luwih saka 7 mulane jumlah neptu mau kudu kasuda nganggo 7 = 28-(7×3) = 7

Petung iki tiba 7 yaiku tiba : Lebu Katiup Angin

Petung Panca Suda [Part 2]

Ketemune Petungan Panca Suda kaya ing ngisor iki

Yen sisa :

Sisa 1

Tiba : Wasesa Segara
Watake : Jembar budine, sugih pangapura, amot ujar ala lan becik, gedhe wibawane.

Sisa 2

Tiba : Tunggak Semi
Watake : Rejeki tansah kecukupan, senadyan dipapras meksa isih bisa thukul.

Sisa 3

Tiba : Satriya Wibawa
Watake : Oleh kabegjan, kamulyan lan keluhuran.

Sisa 4

Tiba : Sumur Sinaba
Watake : Kedunungan kapinteran, kawicaksanaan, panggonan kanggo pitakonan lan pitulungan.

Sisa 5

Tiba : Satriya Wirang
Watake : Nandang susah lan rekasa, kewirangan.
Syarat kanggo srono tulake : ngetokake getih, umpamane mbeleh ayam utawa wedhus.

Sisa 6

Tiba : Bumi Kapethak
Watake : Peteng ing ati, nanging taberi ing panggaweyan, kuwat nyandang lara lapa, nanging resikan.
Syarat kanggo srono tulake : Mendhem lemah.

Sisa 7

Tiba : Lebu Katiup Angin
Watake : Nandhang papa cintraka, tansah kapesan, rekasa golek sandhang pangan, sabarang karepe angel kaleksanan, asring pindhah omah.
Syarat kanggo srono tulake : ngabul-abul bledhug, utawa awu.

Petung Panca Suda ing dhuwur iku tinggalane para leluhur, kang tekan nganthi saiki isih kerep digunakake. Kabeh mau ya mung srono kanggo mujudake kulawarga kang ayem tentrem, mulya lan wibawa. Kang wigati, dene rejeki, jodho, lan patine manungsa mono wis ginaris saka kersane Gusti Kang Maha Kuwasa. Nanging manungsa ya wajib kudu mbudidaya, ndonga lan ikhtiyar kanggo mujudake kekarepane, sabanjure pepesthene dipasrahake marang Gusthi Kang Maha Gesang.

Tag : Petung Panca Suda Part 2, Perhitungan Baik Buruknya Pernikahan, Petung Panca Suda

Iklan