Tag : [Wimbuh Kawruh ] – Carane nggawe Tembang Macapat, Referensi Tugas dan Catatan SMANSAGAL

Baca Sebelumnya : Tuladha Tembang Sinom | ATJINDO

Carane nggawe Tembang Macapat

Carane nggawe Tembang Macapat
Serat Wedhatama

Panulise tembang macapat iku sejatine ora angel, amarga pathokan lan tata carane nulis wis cetha lan gumathok. Iku bisa kaudi lumantar gladhen kaprigelan kang rutin. Tembang macapat iku minangka salah sijining jinis karya sastra. Mula surasane lan basa kang digunakake milih tembung-tembunge kang duwe wangun lan teges endah. Dene trap-trapan panulise tembang macapat iku:

1. Nemtokake wataking tembang.

Ing babagan iki minangka trap-trapan sepisan nulis tembang macapat. Awit kanthi nemtokake watak uga nemtokake pamilihe tembang kang gegayutan karo jinise tembang macapat.

2. Nemtokake pamilihe tembung.

Kaya dene nulis karya sastra liyane, panulise tembang macapat uga milih tembung kang duwe nilai kaendahan supaya karya kang tinulis duwe nilai kang becik.

3. Nemtokake jinise tembang macapat.

Nemtokake jinise tembang macapat kudu wis dijumbuhake karo tema. Jinise tembang, macapat wis ana pathokan kang baku, yaiku guru wilangan, guru lagu, lan guru gatra. Mula ing trap-trapan iki wis wiwit cetha anggone bakal nulis tembang macapat.

Tag : [Wimbuh Kawruh ] – Carane nggawe Tembang Macapat, Referensi Tugas dan Catatan SMANSAGAL

Iklan