Tag : Wos kang Kamot ing Tembang Sinom (Wedhatama) – Referensi Tugas & Catatan SMANSAGAL

Baca Sebelumnya : Serat Wedhatama Pupuh Sinom | ATJINDO

E. Wos kang Kamot ing Tembang Sinom (Wedhatama)

Wos kang kamot ing tembang sinom serat wedhatama

  1. Serat Wedhatama aweh pangalembana marang pawongan kang seneng ing sikep luruh (wus sengsem reh ngasamun), asipat aweh pangapura lan sabar. Sajroning sepi, ati kang wengis bisa sirna amarga tresna asih (karana karoban ing sih).
  2. Serat Wedhatama uga nengenake kadewasaning akal, pikiran, rasionalitas, utawa intelektual. Bab iku kawujud ing pamawase manungsa dene ngelmu iku kudu lumaku kanthi nalar (logika), ngelmu iku mupakate lan panemu, lan iku kabeh bisa digayuh tanpa prihatin (pasahe lan tapa).
  3. Babagan karakter lan perilaku kang becik (laku utama), Serat Wedhatama menehi tuladha Panembahan Senopati. Piyambake temen-temen anggone meper hawa nepsu (kapati amarsudi sudaning hawa lan nepsu), kang dilakoni kanthi tapa (pinesu tapa brata). Piyambake ngupadi tansah gawe seneng atining liyan lan ing saben pasamuwan tansah gawe tentrem. Nalika ngumbara ngupadi nugraha (kala kalaninga sepi lelana teka-teki), nggayuh pangarep-arep (nggayuh geyonganing kayun), kang kesengsem tentreming ati (kayungyun eninging tyas), tansah nglakoni prihatin, bisa ngendhaleni mangan lan turu (puguh panggah cegah dhahar lawan nendra). Saben nendra saka kraton, piyambake ngumbara ing papan sepi supaya entuk ngelmu kasampurnan lan cetha apa kang tinuju (lelana laladan sepi). Ancase supaya alus budine (budya tulus) lan kabisan kang murwat (mesu reh kasudarman). Ing pinggir samodra (neng tepining jalanidhi), piyambake mahami kekuwatane samodra, kang kaya-kaya bisa digegem.
  4. Serat Wedhatama ngajarake babagan telung nilai kang bisa ngangkat drajate manungsa, yaiku pangkat, bandha, lan kapinteran (wirya harta tri winasis). Yen manungsa ora duwe salah sijine, mula ora ana gunane dadi manungsa, malah isih kajen godhong jati, tundhane dadi wong kabur kanginan/ora duwe papan dunung (kalamun kongsi sepi saka wilangan tetelu, telas tilasing janma, aji godhong jati aking, temah papa papariman, ngulandara).
  5. Serat Wedhatama ngajarake telung perkara kang dadi cagaking panguripan,yaiku lila yen kelangan, sabar nelika entuk pacoban, lan nrima ing pandum pasrah sumarah mring Gusti. (lila lamun kelangan nora gegetun, trima lamun ketaman seserik sameng dumadi, legawa nalangsa srah ing bathara).
  6. Serat Wedhatama ngedohi sipat angkara murka, yaiku nesu kang tanpa alesan (kareme anguwus-uwus, uwose tan ana, mung janjine muring-muring), nutupi kaluputane dhewe, milara mring liyan, pengin dianggep pinter sanajan bodho, lan tansah duwe pamrih.
  7. Manungsa kang luhur bebudene iki seneng mapan ing papan sepi (tuman tumanem ing sepi), reresik jiwa (masah amemasuh budi), nanging tansah nglakoni kuwajibane, asipat ruruh, lan gawe seneng atining liyan.

Baca Selanjutnya :
Tuladha Tembang Sinom | ATJINDO

Tag : Wos kang Kamot ing Tembang Sinom (Wedhatama) – Referensi Tugas & Catatan SMANSAGAL

Iklan