Tag : ​Dumadine Desa Babakan Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal

Dumadine Desa Babakan Kramat Tegal
Masyarakat Desa yang Agraris

Desa Babakan kalebu tlatah Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal. Peneripun saking pusat pamarentahan Kabupaten Tegal mangaler udakawis 4 km. Desa punika kalebu desa ingkang pasitene subur mila cocok kagem tetanen. Para warganipun kathah ingkang pakaryanipun among tani. Kulawarganipun urip gemah ripah loh jinawi. Desa Babakan punika kalebu pusat pamerentahan Kecamatan Krama. Ing Desa Babakan wonten Kantor Kecamatan Kramat.

Dumadine desa Babakan miturut sejarahipun sejatosipun wonten 2 crita. Crita ingkang satunggal punika mangkene. Kacarita nalika rumiyin, penduduk desa Babakan punika kagungan pakarya ingkang sami inggih menika ndamel bata lan gendheng kanthi cara manual. Amarga mungelipun bata ingkang dipundamel punika “bak…bak…bak…” akhire para warga sedaya ing desa punika wastani desa Babakan. Ingkang wastani desa babakan punika yaiku Mbah Panguripan.

Crita ingkang kalih punika mangkene. Kacarita nalika rumiyin, wonten maling utawi tukang nyolong barange wong liya. Wonten ing wengi punika nyolong nanging konangan banjur dipun asta warga. Sesampunipun dipunasta banjur dipunbabak-babak kagem gobang, lading, lsp. Mila desa ingkang dimalingi dipunwastani desa Babakan. Amarga maling punika kagungan ilmu sakti, maling punika taksih urip. Para warga geger. Mila ing babakan wonten margi/gili ingkang dipunwastani Jalan Panguripan I lan II lan daerah sekitare dipunwastani Desa Babakan Koripan saka tembung Babak lan urip.

Ing desa Babakan wonten tempat ingkang kramat inggih menika Belik. Belik inggih menika sumber mata air ing desa Babakan Koripan. Saben musim ketiga sumber banyu punika taksih miyosaken banyu. Para warga sekitare percaya banyu punika saged kagem usada lan nyuwun pertolongan marang gusti Allah. Miturut sejarahipun belik punika dipunwastani saking tiyang ingkang ndamel yaiku Mbah Belik.

Tapal wates desa Babakan punika ler watesipun desa bongkok (lebak agung), kidul watesipun desa Kemantran, wetan watesipun desa Kertaharja (depokan), lan kilen watesipun desa Jatilawang (ciutan)

Dibuat oleh Rezky Yayang Yakhamid dari berbagai sumber

Iklan